Ta strona używa plików cookies (ciasteczka) w celach statystycznych oraz by zwiększyć komfort korzystania z serwisu.     [x] zamknij
WSPÓLNOTA PROSPERITY REGULAMIN KLUBU O PORTALU KONTAKT

Regulamin prosperity

§ 1. Warunki ogólne

 

1. Internetowy Klub Prosper!ty, zamieszczony pod adresem prosperity.memes.pl  jest własnością spółki memes.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406963, o kapitale zakładowym 215 914 zł, opłaconym w całości, nr NIP 1132852539, REGON: 145941641, zwany w dalszej części regulaminu „Prosper!ty”. 

 

2. Każda osoba, która przystępuje do Klubu Prosper!ty i która korzysta z jego serwisu tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 

3. Prosper!ty jest klubem internetowym oferującym dostęp do informacji związanych z szeroko pojętym procesem inwestycyjnym. Informacje i materiały w nim zawarte w części pochodzą od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących ze spółką memes.pl S.A., z zastrzeżeniem innych postanowień regulaminu. Prosper!ty nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo Prasowe.

 

 

§ 2. Odpowiedzialność Klubu Prosperity

 

1. Klub Prosper!ty przykłada wszelkiej staranności aby materiały zamieszczone na jego stronach odzwierciedlały idee i poglądy prezentowane przez memes.pl, jednak nie bierze odpowiedzialności za te informacje, gdyż nie ma możliwości zweryfikowania i zagwarantowania dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności tych wszystkich informacji.


2. Wszelkie informacje publikowane na stronach Klubu Prosper!ty nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego.


3. Prosperity nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne realizowane przez Członków Klubu Prosper!ty. Wszelkie decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone pogłębioną analizą potencjalnej rentowności i ryzyk związanych z instrumentami będącymi przedmiotem dokonywanej inwestycji.


4. Korzystanie ze stron Klubu Prosper!ty jest odpłatne, przy czym Klub zastrzega sobie prawo do zawieszania lub zakończenia działalności w dowolnie wybranym terminie.


5. Zdarzenie, o którym mowa w § 2 pkt 4 nie może powodować żadnych roszczeń ze strony Członków Klubu wobec jego właściciela.

 

 

§ 3. Odpowiedzialność użytkownika

 

1. Członek Klubu ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystywanie treści udostępnionych na stronach Klubu Prosper!ty.


2. W przypadku wykorzystywania treści zamieszczonych na stronach Prosper!ty w sposób łamiący niniejszy Regulamin, właścicielowi Klubu i osobom, których takie postępowanie przyniosło szkodę, przysługuje roszczenie w stosunku do Członka o naprawienie wyrządzonej szkody bądź pokrycie powstałych strat.

 

 

§ 4. Prawa autorskie

 

1. Cała zawartość stron Klubu Prosper!ty, w tym projekt i układ witryny, stanowią własność intelektualną Klubu lub jego licencjodawców i podlega ochronie prawnej, w tym w szczególności wskazanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie własności przemysłowej, prawie prasowym oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.


2. Materiały umieszczone na stronach Klubu Prosper!ty nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane w części lub w całości. Żadne logo lubi inne znaki, teksty, grafiki, fotografie, ilustracje, dźwięki, animacje, materiały wideo oraz ich kompozycje na stronach Klubu, jak również katalogi, prezentacje i wszelkie inne materiały reklamowe i dokumenty znajdujące się w serwisie Prosper!ty nie mogą być kopiowane, przesyłane, przetwarzane i modyfikowane w celach komercyjnych ani też udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody spółki memes.pl wyrażonej w formie pisemnej.


3. Klub Prosper!ty może zawierać fotografie, do których prawa autorskie posiadają podmioty trzecie.


4. Czlonek jest upoważniony do wyświetlania stron Klubu Prosper!ty i pobierania z niego materiałów jedynie w celu osobistego, niekomercyjnego wewnętrznego użytku, chyba że Klub udzieli szczególnych uprawnień w formie pisemnej.

 

 

§ 5. Warunki techniczne

 

1. Członek zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
• hardware,
• połączenie z siecią Internet,
• przeglądarkę internetową,
• inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych usług.


2. Klub Prosper!ty zastrzega, że w przypadku niektórych elementów klubowego portalu dla skorzystania z ich pełnej funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

 

 


§ 6. Ochrona prywatności

 

1. Klub Prosper!ty w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych swoich Członków.


2. Prosper!ty umożliwia Członkom korzystanie z klubowego portalu w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem portalu konieczne  jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnego formularza rejestracyjnego.


3. Klub Prosper!ty gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego Członka jako użytkownika  z infrastrukturą techniczną Klubu i jego usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania, tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywanie ich do potrzeb Członka, a także weryfikację użytkowania serwisu przez Członka zgodnego z niniejszym Regulaminem.


4. Niektóre funkcjonalności klubowego portalu wymagają wykorzystania plików cookies. Każdy użytkujący Członek może się sprzeciwić umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. Klub Prosper!ty zastrzega, jednak, że zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności klubowego portalu lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.

 

 

§ 7. Ochrona danych osobowych

 

1. Do korzystania z informacji zawartych na klubowych stronach Czlonkowie zobowiązani są do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez spółkę memes.pl zgodnie z obowiązującym prawem.


2. Administratorem danych osobowych Członków jest spółka memes.pl S.A., który przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Członka zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


3. Członek ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądania są niezbędne do świadczenia danej usługi, wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez spółkę memes.pl.

 


§ 8. Postanowienia końcowe

 

1. Klub Prosper!ty zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Klubu w formach stosowanych w Internecie.


2. Klub Prosper!ty zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.


3. Korzystanie przez Członka z oferty Klubu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu oznacza ich akceptację.

Wspólnota Prosperity Regulamin O portalu Kontakt
memes.pl S.A.
ul. Kruczkowskiego 6, 00-412 Warszawa
tel. +48 22 55 54 32

Polityka prywatności