Ta strona używa plików cookies (ciasteczka) w celach statystycznych oraz by zwiększyć komfort korzystania z serwisu.     [x] zamknij
wspólnota finansjery regulamin o portalu kontakt
Akcja cenowa to fakt. Większą korzyść dla portfela przynosi obserwowanie tego, co robi rynek, a nie mówienie mu, co ma robić. To drugie to triumf ego nad zdrowym rozsądkiem.
David Fuller
HOME TEST ŚWIADOMOŚCI FINANSOWEJ

Regulamin finansjery

§ 1. Warunki ogólne

 

1. Internetowy Portal F!nansjera, zamieszczony pod adresem finansjera.memes.pl jest własnością spółki memes.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406963, o kapitale zakładowym 215 914zł, opłaconym w całości, nr NIP 1132852539, REGON: 145941641, zwany w dalszej części regulaminu „F!nasjera".

 

2. Każda osoba, która która korzysta z Portalu F!inansjera tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 

3. Finansjera jest serwisem internetowym oferującym dostęp do informacji związanych z szeroko pojętym procesem inwestycyjnym. Informacje i materiały w nim zawarte w części pochodzą od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących ze spółką memes.pl S.A., z zastrzeżeniem innych postanowień regulaminu. F!nansjera nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo Prasowe.

 

 

§ 2. Odpowiedzialność portalu finansjera

 

1. Portal F!nansjera przykłada wszelkiej staranności, aby materiały zamieszczone na jego stronach odzwierciedlały idee i poglądy prezentowane przez memes.pl, jednak nie bierze odpowiedzialności za te informacje, gdyż nie ma możliwości zweryfikowania i zagwarantowania dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności tych wszystkich informacji.

 

2. Wszelkie informacje publikowane na stronach Portalu F!nansjera nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego.

 

3. F!nansjera nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne realizowane przez Użytkowików Portalu. Wszelkie decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone pogłębioną analizą potencjalnej rentowności i ryzyk związanych z instrumentami będącymi przedmiotem dokonywanej inwestycji.

 

4. Korzystanie ze stron Portalu F!nansjera jest nieodpłatne, portal zastrzega sobie wprowadzenia częściowej lub całkowitej odpłatności za dostęp do części lub całości Portalu.

 

5. Portal zastrzega sobie prawo do zawieszania lub zakończenia działalności w dowolnie wybranym terminie.

 

6. Zdarzenie, o którym mowa w § 2 pkt 4 nie może powodować żadnych roszczeń ze strony Członków Klubu wobec jego właściciela.

 

 

§ 3. Odpowiedzialność użytkownika

 

1. Użytkownik Portalu ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystywanie treści udostępnionych na stronach Portalu F!nansjera.

 

2. W przypadku wykorzystywania treści zamieszczonych na stronach F!nansjera w sposób łamiący niniejszy Regulamin, właścicielowi Portalu i osobom, którym takie postępowanie przyniosło szkodę, przysługuje roszczenie w stosunku do Użytkownika o naprawienie wyrządzonej szkody bądź pokrycie powstałych strat.

 

 

§ 4. Prawa autorskie

 

1. Cała zawartość stron Portalu F!nansjera, w tym projekt i układ witryny, stanowią własność intelektualną Portalu lub jego licencjodawców i podlega ochronie prawnej, w tym w szczególności wskazanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie własności przemysłowej, prawie prasowym oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

2. Materiały umieszczone na stronach Portalu F!nansjera nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane w części lub w całości. Żadne logo lubi inne znaki, teksty, grafiki, fotografie, ilustracje, dźwięki, animacje, materiały wideo oraz ich kompozycje na stronach Klubu, jak również katalogi, prezentacje i wszelkie inne materiały reklamowe i dokumenty znajdujące się w serwisie Prosper!ty nie mogą być kopiowane, przesyłane, przetwarzane i modyfikowane w celach komercyjnych ani też udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody spółki memes.pl wyrażonej w formie pisemnej.

 

3. Portal F!nansera może zawierać fotografie, do których prawa autorskie posiadają podmioty trzecie.

 

4. Użytkownik jest upoważniony do wyświetlania stron Portalu F!nansjera i pobierania z niego materiałów jedynie w celu osobistego, niekomercyjnego wewnętrznego użytku, chyba że Portal udzieli mu szczególnych uprawnień w formie pisemnej.

 

 

§ 5. Warunki techniczne

 

1. Członek zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

• hardware,
• połączenie z siecią Internet,
• przeglądarkę internetową,
• inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.

 

2. Klub Prosper!ty zastrzega, że w przypadku niektórych elementów klubowego portalu dla skorzystania z ich pełnej funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

 

 

§ 6. Ochrona prywatności

 

1. Portal F!nansjera w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych swoich Użytkowników.

 

2. F!nansjera umożliwia Użytkownikom korzystanie z portalu w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem portalu konieczne jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnego formularza rejestracyjnego.

 

3. Portal F!nansjera gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną Portalu i jego usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania, tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika, a także weryfikację użytkowania serwisu przez Użytkownika zgodnego z niniejszym Regulaminem.

 

4. Niektóre funkcjonalności portalu wymagają wykorzystania plików cookies. Każdy Użytkownik może się sprzeciwić umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej.

F!nansjera zastrzega, jednak, że zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności klubowego portalu lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.

 

 

§ 7. Ochrona danych osobowych

 

1. Do korzystania z informacji zawartych na stronach portalu Użytkownicy zobowiązani są do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez spółkę memes.pl zgodnie z obowiązującym prawem.

 

2. Administratorem danych osobowych Członków jest spółka memes.pl S.A., która przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądania są niezbędne do świadczenia danej usługi, wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez spółkę memes.pl.

 

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 

1. Portal F!nansjera zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu w formach stosowanych w Internecie.

 

2. Portal F!nansjera zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

 

3. Korzystanie przez Użytkownika z oferty Portalu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu oznacza ich akceptację.

 
Wspólnota finansjery Regulamin O portalu Kontakt
memes.pl S.A.
ul. Kruczkowskiego 6, 00-412 Warszawa
tel. +48 22 55 54 32

Polityka prywatności