Działamy pod hasłami inwestycyjnej przedsiębiorczości, poszukując jednocześnie sposobu na postępującą demokratyzację zamożności, która jest dla nas jeszcze jednym wspólnym celem.
Włodzimierz Bogucki
Mamy nadzieje, że prezentowane przez nas myśli, wzorce i idee, staną się - jak „memes” - prawdziwie ewolucyjnym budulcem dla racjonalnego i bardziej opłacalnego myślenia.
Marek Lipiński

Strategia inwestycyjna

U podstaw działania każdej firmy podejmującej odpowiedzialność za zarządzanie powierzonymi jej środkami finansowymi jest wewnętrznie spójny proces inwestycyjny, który pozwala na osiąganie satysfakcjonujących wyników w każdych warunkach rynkowych.
Jest to szczególnie ważne w obecnej rzeczywistości inwestycyjnej, która oferuje wiele prawdziwie krytycznych wyzwań, także dla polskich inwestorów.

Naszym zdaniem, przyszłe wyniki możliwe do osiągnięcia na międzynarodowych rynkach kapitałowych zależeć będą w bardzo dużym stopniu od tego, w jaki sposób wyborcy i reprezentujący ich politycy poradzą sobie z tymi elementami globalnej sytuacji ekonomicznej, które już dziś stanowią największą barierę dla przyszłego wzrostu gospodarczego:

•    powszechne nadmierne zadłużenie
•    starzenie się społeczeństw
•    nasilająca się globalna konkurencja
•    brak równowagi makro-ekonomicznej w wielu obszarach światowej gospodarki
•    słabość sektora finansowego
•    rosnące zagrożenie środowiska.

Ostateczna formuła rozwiązania powyższych problemów zadecyduje o tym, czy inwestorzy działać będą w warunkach:

•    deflacji lub inflacji
•    recesji lub wzrostu ekonomicznego
•    spokoju i pokoju lub napięć społecznych i międzynarodowych konfliktów
•    międzynarodowej współpracy handlowej lub narodowej czy regionalnej izolacji.

To wszystko będzie miało niezwykle istotny wpływ na realne wyniki osiągane przez inwestorów w okresie najbliższych dwóch dekad.


W tej sytuacji kluczem do sukcesu dla każdej firmy inwestycyjnej będzie jej umiejętność „omijania najbardziej niebezpiecznych raf” na międzynarodowych rynkach kapitałowych oraz jej zdolność do akumulowania pozytywnych wyników w okresach mniej lub bardziej korzystnych.


U podstaw powstania Grupy memes.pl leży oferowana przez nią Strategia Inwestycyjna MoneyBall, której nazwa pochodzi od tytułu książki Michaela Lewisa „Moneyball: The Art of WinninganUnfair Game”.
Książka ta, która zrewolucjonizowała amerykański baseball, a potem również niektóre inne gry zespołowe, poświęcona jest statystycznej metodologii oceniania i dobierania zawodników do drużyny, różniącej się zasadniczo od wcześniej powszechnie stosowanych kryteriów.
Dzięki temu Billy Beane, autor tej metodologii, zdołał stworzyć drużynę zdolną do wygrywania ze wszystkimi, nawet znacznie bardziej zamożnymi konkurentami.

Podobny cel przyświeca Strategii Inwestycyjnej MoneyBall, która pozwala na taki dobór aktywów inwestycyjnych do portfela, aby „wygrywać z rynkiem”.

Wiadomo bowiem powszechnie, że inwestorzy – zwłaszcza ci indywidualni – pragną:

•    zarabiać na rynkach kapitałowych wtedy, kiedy zarabiają wszyscy inni
•    nie tracić wtedy, kiedy rynki oferują wyłącznie straty i kiedy wszyscy inni relatywnie tracą.

MoneyBall jest efektem prawie 20-letnich przemyśleń i poszukiwań, opartych o aktywny udział w rynku i liczne kontakty z zarządzającymi profesjonalistami będącymi w stanie osiągać w dłuższych okresach czasu wyniki lepsze od tych oferowanych średnio przez rynek.

Zawiera ona pewne elementy filozofii inwestycyjnej Davida Fullera z Londynu, którego techniczna ocena rynku nie wynika z zastosowania tradycyjnych analiz technicznych i która jest znacznie w większym stopniu oparta o bieżące techniczne dynamiki wyceny rynkowej (Włodzimierz Bogucki był kilka lat temu uczniem Davida i utrzymuje z nim stały kontakt).

Podejście to - wsparte globalną świadomością makro-ekonomiczną, niezbędną dla właściwego zrozumienia rzeczywistości rynkowej – uzupełnione zostało o dodatkowe kryteria analizy trendów wykorzystywane skutecznie przez wiele lat przez dwóch zaprzyjaźnionych menedżerów funduszy alternatywnych.
Na to wszystko nałożona została relatywna wycena trendów rynkowych w ramach wszystkich grup aktywów inwestycyjnych dedykowana „inwestorom złotówkowym”.

Strategia MoneyBall była testowana i modyfikowana w różnych warunkach rynkowych, także w okresie dwóch ostatnich kryzysów, tak aby w możliwie najlepszy sposób dostosować ją do oczekiwanych turbulencji rynkowych.
Jej obecna, trzecia już wersja, realizowana na bieżąco od początku stycznia 2012 roku, oferuje realny potencjał na unikanie większych strat w warunkach bessy i zarabianie relatywnie atrakcyjnych zwrotów w warunkach hossy, bez konieczności niezwykle dokładnego określania momentu załamania i zmiany trendu.         

Jest to pomysł na globalną i aktywną alokację aktywów dostosowaną do potrzeb polskiego portfela inwestycyjnego, stanowiącą rzeczywistą alternatywę dla tradycyjnego podejścia oferowanego do tej pory przez sektor finansowy.
Przy czym zarządzanie ryzykiem polega przede wszystkim na unikaniu trendów spadkowych oraz na globalnej dywersyfikacji powierzonych środków pomiędzy zaobserwowanymi trendami wznoszącymi, które znajdują swoje uzasadnienie w określonych tendencjach makro-ekonomicznych.

Nie jest to jednak recepta na wyniki zawsze pozytywne, nawet w skali pojedynczego miesiąca, co wynika bezpośrednio z intencji poszukiwania okazji inwestycyjnych w trudnych do przewidzenia warunkach rynkowych.

Strategia MoneyBall odrzuca jakiekolwiek formy statystycznej ekstrapolacji przeszłości w przyszłość, wychodząc z założenia, że procesy globalizacyjne prowadzą do daleko idących strukturalnych zmian w zachowaniu i wycenie poszczególnych aktywów inwestycyjnych.
Koniecznością staje się więc gotowość do znacznie bardziej elastycznego podejścia do procesu inwestycyjnego i samej alokacji aktywów.

Ostatecznym celem MoneyBall, która podlega cotygodniowym analizom rynkowym prowadzącym do ewentualnych modyfikacji w strukturze portfela inwestycyjnego, jest osiągnięcie atrakcyjnego wzrostu realnej wartości zaangażowanego kapitału.


Podsumowując, Strategia Inwestycyjna MoneyBall polega na:

•    dobrej znajomości tendencji makro-ekonomicznych uzasadniających określone emocje i oczekiwania rynkowe
•    cotygodniowej analizie technicznych uwarunkowań dla obserwowanych dynamik cenowych
•    selekcji najbardziej obiecujących trendów na wszystkich rynkach i we wszystkich grupach aktywów inwestycyjnych po ich uprzedniej złotówkowej wycenie
•    inwestowaniu wyłącznie „z opłacalnym trendem” jako najbardziej skutecznej formuły na akumulowanie pozytywnych wyników rynkowych w dłuższych okresach czasu
•    wykorzystywaniu akcyjnych funduszy indeksowych typu ETF dla efektywnego zarządzania kosztami operacyjnymi i transakcyjnymi
•    zastosowaniu określonych kryteriów dywersyfikacji portfela dla narzucenia niezbędnej dyscypliny inwestycyjnej dla różnych profili inwestorskich.

Strategia MoneyBall stanowi bazę analityczno-procesową dla wszystkich programów i funduszy inwestycyjnych oferowanych przez Grupę memes.pl.

 
Copyright 2012 Memes.pl     polityka prywatności