Mamy nadzieje, że prezentowane przez nas myśli, wzorce i idee, staną się - jak „memes” - prawdziwie ewolucyjnym budulcem dla racjonalnego i bardziej opłacalnego myślenia.
Marek Lipiński
Kluczem do trwałego sukcesu finansowego jest aktywna alokacja aktywów, która w świecie permanentnych zmian staje się wprost prawdziwą koniecznością.
Włodzimierz Bogucki

Koncepcja rozwoju

Wizja działania memes.pl jest strategicznie ukierunkowana na wspieranie szeroko rozumianej przedsiębiorczości – w tym przede wszystkim lokalnej przedsiębiorczości inwestycyjnej - i świadczenie konkurencyjnych usług finansowych.

Twórcy Grupy pragną, aby była ona powszechnie rozpoznawanym lokalnym centrum globalnej kompetencji w zakresie:

1.    opłacalnej myśli ekonomicznej
2.    świadomych procesów inwestycyjnych i gospodarczych
3.    aktywnej alokacji aktywów.

Głównym koncepcyjnym przesłaniem oferty rynkowej przygotowanej przez memes.pl są:

“szansa na finansowy sukces”, realna i dla każdego, dzięki dostępowi do:

•    użytecznej i inspirującej wiedzy
•    wiarygodnych i niezależnych informacji
•    systematycznych analiz długo i średnioterminowych trendów
•    obiektywnego doradztwa finansowego
•    bieżącej asysty w procesie alokacji aktywów inwestycyjnych

“demokratyzacja prywatnej bankowości”, polegająca na zaoferowaniu:

•    galerii atrakcyjnych i efektywnych strategii inwestycyjnych
•    obiektywnych kryteriów oceny dla wszystkich lokalnie dostępnych produktów
•  globalnego przeglądu aktywnych rozwiązań konkurujących z atrakcyjnością pasywnych zwrotów na indeksach
•    dostępu do najbardziej efektywnych propozycji inwestycyjnych ze świata

“niezależność i przedsiębiorczość”, co pozwoli na:

•    prowadzenie działalności komercyjnej w pełni podporządkowanej efektywnej alokacji aktywów
•    przygotowywanie oferty rynkowej opartej o prawdziwie opłacalne wartości
•    funkcjonowanie całej Grupy w możliwie maksymalnej symbiozie ze swoimi Klientami i Partnerami
•  zaproponowanie inwestorom atrakcyjnej „butikowej” opcji na potencjał ewoluującego sektora finansowego. 


Niezwykle istotnym elementem prowadzącym do powstania memes.pl były obserwacje i doświadczenia jej założycieli, Włodzimierza Boguckiego i Marka Lipińskiego.

Te najbardziej krytyczne dla obecnego funkcjonowania Grupy można sprowadzić do następujących argumentów:

•   zarządzanie prywatnych aktywów, nawet w formacie bankowości prywatnej, zostało zinstytucjonalizowane przez „przemysł finansowy” w oparciu o nieadekwatne teorie ekonomiczne i nieskuteczne formy zarządzania ryzykiem rynkowym;

•    zdecydowana większość Klientów sektora inwestycyjnego nie radzi sobie emocjonalnie ani z narzucanym im „akademickim” horyzontem czasowym, ani też z oferowaną im pasywną alokacją aktywów, zwłaszcza w świetle narastających zawirowań rynkowych;

•    pośrednicy finansowi zdają sobie coraz bardziej sprawę z nieskuteczności swojej roli doradczej, na którą nie mają czasu i do której nie są przygotowani, a której wymagają od nich coraz częściej zagubieni i sfrustrowani Klienci.


W ocenie założycieli memes.pl skuteczna formuła obsługi Klienta inwestycyjnego powinna być w związku z tym oparta o zupełnie odmienne założenia:

•    pośrednik finansowy musi być świadomie „odciążony” od funkcji opiniodawczej i doradczej;

•   zarządzający musi przyjąć na siebie odpowiedzialność za aktywne zarządzanie powierzonymi mu środkami;

•   Klient musi mieć możliwość dostępu do prostych, ale wiarygodnych informacji i analiz oraz szansę na otwartą wymianę opinii i poglądów bez każdorazowego zaangażowania ze strony obsługującego go pośrednika.


Celem nadrzędnym memes.pl jest wywiązywanie się z przyjmowanych na siebie zobowiązań w oparciu o tradycyjne wartości i głęboki szacunek dla rodzimej przedsiębiorczości.

Dotychczasowe doświadczenia dowodzą także, że pewne tradycyjne i uniwersalne wartości stanowią jedyną realną drogę do pomnażania kapitału w jakimkolwiek podejmowanym przedsięwzięciu:

•    uczciwość, niezależność i bezstronność prezentowanych opinii
•    otwartość i jasność zajmowanego stanowiska

•    przedsiębiorczość w poszukiwaniu najbardziej korzystnych rozwiązań
•    obiektywizm i profesjonalizm podejmowanych działań

•    zintegrowane wsparcie we wszystkich kluczowych obszarach zarządzania finansami
•    systematyczna wymiana doświadczeń i ciągłe doskonalenie wiedzy

•    lojalność partnerskich relacji
•    zobowiązanie do zachowania pełnej poufności i zawodowej dyskrecji.

 
Copyright 2012 Memes.pl     polityka prywatności